Tom TIller

Tom Tiller

Tom Tiller norsk professor i pedagogik  och pedagogisk rådgivare till EduKey hjälper organisationer och företag att spara millioner samtidigt som engagemang och motivation hos personalen överträffar alla förväntningar.

Idag står lärandet som begrepp starkare än någonsin i offentlig förvaltning och i näringslivet. Lärandet får också en allt större betydelse inom vårdsektorn.

Min egen fleråriga forskning inom lärandet indikerar att lärandet i vardagen är ett prioriterat utvecklingsområde. Jag grundar denna slutsats på min forskning inom sociala sektorn ( tre svenska kommuner ), kommunalverksamhet ( en svensk och tre norska ), detaljhandelsföretaget COOP ( norska COOP region nord Norge ) och bankväsendet ( Sparbank 1 nord Norge )

Det viktigaste argumentet för att satsa målmedvetet på lärandet, och då speciellt aktionslärandet är att sjuk frånvaron, särskilt korttidsfrånvaron minskar kraftigt med ökat lärande

Argumenten kan nu dokumenteras i siffror. Jag ger några exempel:

Det senaste resultatet är från Lysekils kommun. Kommunen har arbetat med konceptet lärande kommun i snart tre år med avsikten att stärka människors förmåga att vilja och kunna forma sin egen framtid.

Aktionslärande och modeller för värderingsstyrt ledarskap utvecklad av undertecknad har legat till grund för arbetet. Jag har också varit vetenskaplig ledare för projektet.

Under perioden 2007 – 2010 har sjukfrånvaron i Lysekils kommun minskat från 8,4 % till 4,5 %.

Efter två års systematiskt lärande i COOP Norge sjönk sjukfrånvaron ännu mera och låg under en lång period ner mot 2,4 % från tidigare 7-8%. På den tuffaste och mest fysiskt krävande avdelningen, frysen (-26 grader och frisk bris), var det överraskande 0 % sjukfrånvaro under en lång period bland de fem anställda.

Bankprojektet är ännu inte färdig analyserat, men vi ser klara tendenser till sjunkande sjukfrånvaro i de avdelningar som satsat mest på lärande och då speciellt på aktionslärande.

I min forskning var det inte primärt effekter på sjukfrånvaron som jag sökte. Jag fann större arbetsglädje, entusiasm, lärandeenergi och framåtanda som underlag för ökad innovationsförmåga och kreativitet.

Dessa dimensioner kan inte mätas med samma exakthet och siffror som sjukfrånvaron. Tyvärr är det så att det är siffror och statistik som räknas i den politiska världen.

När en medelstor kommun som Lysekil noterar denna utveckling i sjukfrånvaron väcker det naturligtvis positiv uppmärksamhet. I mina samtal med kommunalrådet nämde vederbörande att det betyder ungefär 12 000 000 kr i minskade kostnader för sjukfrånvaron.

Lysekil inspirerade två norska kommuner att pröva samma koncept, Rönnersöy och Harstad. Projekten har ännu inte kommit så långt att man kan dra några bestämda slutsatser, men i Rönnersöy som kommit längst lutar det åt samma resultat som i Lysekil. Jag har fått tillåtelse av kommunchefen att citera hans tal till kommunens toppchefer senvåren 2010.

”….jag önskar att Tom framledes skall ge ämnet påfyllning, berika oss i vår egen praxis och reflektion på seglatsen. Jag startade i Maj med att fråga: Har vi tid och råd med detta. Jag är säker på svaret idag, efter de första mötena. Vi har inte tid och råd att inte göra detta.”

(mail knut.underbakke@rennesoy.kommune.no).

Vad är ett bra lärande?

Första svaret på frågan är att lärande måste upplevas som meningsfullt. Om inte eleverna upplever det som meningsfullt blir resultatet dåligt och inte särskilt långvarigt.

Andra svaret är att lärandet måste vara ”nyttigt” här, nu och i framtiden.

Tredje svaret är deltagande. Man kan inte lära saker in i en annan människa utifrån. Man måste lära själv.

I de nämnda projekten har vi haft fokus mot lärande möten som lyser av glädje, engagemang, entusiasm, spontanitet, entreprenörskap och kreativitet och mycket mer än det.

Om inlärningsprocessen är bra ses det enklast genom att det lyser glädje i deltagarnas ansikten. När man känner att man lärt sig nya kunskaper, bemästrat vanskliga sociala problem, eller löst invecklade färdighetsproblem sker det något emotionellt, den inre värmen kommer ut och lägger sig som glädje i ansiktet.

När en ledare ser dessa ansikten runt sig, vet man att man har lyckats. Om det är möjligt att siffermässigt mäta får vi ett mera precist uttryck för lärandets resultat. Sjukfrånvaron är en typ av dokumentation.

För det mesta fungerar det med att ha synlig inlärningsglädje som dokumentation på att inlärningsprocessen har fungerat bra.

Aktionslärande och EduKey

För mig är det tydligt att EduKey med sitt lärande och kunskapsupplägg ger samma typ av effekt på människors mentala och fysiska hälsa som vi lärt av aktionslärande och värdebaserade ledaruppläggen.

Vi har och göra med människor som arbetar på golvet inom äldreomsorgen, ett tufft jobb och som ser på sig själva … ”att jag kan så lite”.

Självbilden är en viktig faktor i friskhets och sjukdomshistorien. De viktiga och relevanta kunskaper som erbjuds i EduKey:s upplägg kommer troligen att ha mycket god effekt redan under själva utbildningsgenomförandet.

Investeringen i utbildningen kommer att ge mångfalt tillbaka i ekonomiska termer.

Trots att den ekonomiska delen är viktig är det bara en liten del av vad som kommer tillbaka i form av arbetsglädje och förbättrat självbild i denna utsatta yrkesgrupp.

Kunskap är makt. Kunskap ger också kraft. Den emotionella aspekten är troligen klart undervärderad för den målgrupp som EduKey vänder sig till. Nya viktiga bruksorienterade kunskaper kommer säkerligen genom detta distansbaserade projekt att ge många positiva ringar på organisationer och företag framöver.

Tom Tiller

Professor pedagogik vid universitetet i Tromsö